ثبت نام پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم و اولین کنفرانس ملی شرایط کشور در پسابرجام (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... )