راهنمای نویسندگان

نویسندگان عزیز در نظر داشته باشند که پذیرش، رد و امتیازبندی مقالات بر اساس 12 شاخص ذیل، توسط کمیته محترم داوران کنفرانس انجام خواهد شد. لطفا جهت ارتقاء کیفیت مقالات ارسالی خود، 12 شاخص زیر را در نظر بگیرند. (نه تنها در کنفرانس حاضر بلکه در هر مجله و کنفرانس دیگری که علاقه مند به ارسال مقاله باشید، شاخصهای مشابه زیر جهت داوری مقالات در نظر گرفته خواهد شد).

- تا چه حد عنوان مقاله مناسب و مطلوب انتخاب شده است؟

- تا چه حد چكيده مقاله را مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟

- ارزش نظري و علمي(توليد دانش) مقاله را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ (اهميت نظري و علمي براي توليد دانش)

 - ارزش عملي و كاربردي مقاله را تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟ ( اهميت كاربردي و عملي براي جامعه)

 - سازماندهي كلي مقاله را تا چه حد مناسب ارزيابي مي‌كنيد؟ (مقدمه، بدنه و اصل مقاله، نتايج، بحث، نتيجه‌گيري، منابع)

 - تناسب عنوان مقاله را با محتوي مقاله تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟

 - روان بودن ، شيوايي و ويراستاري ادبي مقاله را تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟

 - تا چه حد، مقاله، دست‌آورد و نوآوري مشخص و قابل قبولي را ارائه كرده است؟

 - توانايي و قدرت تحليل و تبيين نويسنده را در مقاله حاضر تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟

 - ارجاعات درون متن و مستندسازيهاي مربوط به مباني نظري مورد استفاده را تا چه حد مناسب ارزيابي مي‌كنيد؟

 - تا چه حد روش‌شناسي علمي تحقيق، بصورت مناسب و مطلوب رعايت شده است؟( شامل: بيان مسئله، اهداف، مباني نظري، تبيين و تحليل، يافته‌ها، بحث، نتيجه‌گيري)

 - اعتبار منابع و مأخذ مورد استفاده در مقاله را تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟

لطفا قبل از ارسال مقاله از قرارگرفتن آن در قالب ارسال مقالات (انگلیسی)(فارسی) و رعایت نکات نگارشی اطمینان حاصل نمایید. رعایت نکات نگارشی نیز در نحوه داوری و امتیازبندی مقالات تاثیر زیادی خواهد داشت. 

حامیان رسانه ای

Copyright © 2013 Totoudshomal Co.
Design by Mahyar Rezaei